Selecteer een pagina

About Us

petra.png

My name is Petra Ruijs.

Since 2000 I have been involved in the distribution of BriteSmile, the safe and effective teeth whitening treatment from the United States (www.britesmile.nl). Over the years, I developed a passion for the best teeth whitening methods and oral healthcare.  

In addition to BriteSmile, we have our own product line called PrevDent (www.prevdent.eu).  PrevDent products were formulated with the finest ingredients that provide the best daily care available.  I am very proud!

My promise to you is that all PrevDent products are safe and effective!

Sincerely, Petra J. Ruijs

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PrevDent International BV
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 30196700.
Artikel 1. Begrippen
1.1 Afnemer: iedere (rechts-)persoon aan wie door Leverancier leveringen van producten worden gedaan en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.
1.2 Directe klant: de Afnemer die het product of de dienst van Leverancier direct afneemt van Leverancier, zonder tussenpersoon, zoals de consument en ondernemingen zoals tandartspraktijken ed., waaronder ook begrepen afname middels de webshop.
1.3 Distributeur: de Afnemer die zorgt voor de distributie van goederen van producent naar diens klanten.
1.4 Leverancier: PrevDent International BV, tevens handelend onder andere handelsnamen, die producten levert of diensten verricht voor Afnemer.
1.5 Partijen: Afnemer en Leverancier.
Artikel 2.  Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ’Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, strekkende tot (ver-)koop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan.
2.2 Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden vinden slechts schriftelijk en slechts met toestemming van Leverancier plaats. Bij eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden gelden die wijzigingen alleen voor die betreffende offerte, opdracht en/of overeenkomst.
2.3 Voor zover Afnemer eigen algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard of van toepassing zou willen verklaren, dan gaat Leverancier daar niet mee akkoord, en voor zover nodig, worden die hierbij verworpen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Leverancier verklaard.
2.4 Mocht Leverancier schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
Artikel 3. Overeenkomsten en wijzigingen
3.1 Een door Afnemer geplaatste opdracht zal door Leverancier als onherroepelijk worden beschouwd.
3.2 Leverancier is jegens Afnemer aan een bij Leverancier geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door Leverancier binnen tien (10) werkdagen, na ontvangst van de opdracht tot levering, schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien Leverancier met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de leverdatum nader te bepalen.
3.3 Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico terzake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.
3.4 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Leverancier verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Leverancier kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
3.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat een vóór de veranderingen aangegeven levertijd door Leverancier wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van Leverancier geen beroep worden gedaan.
Artikel 4.  Offertes en prijsopgaven
4.1 Alle offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.
4.3 De offertes van Leverancier worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.
4.4 Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. Leverancier zal Afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte
stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Afnemer het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen per datum waarop de prijsverhoging ingaat, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.
Artikel 5. Levering
5.1 Onverminderd artikel 3.2 wordt de leverdatum door Leverancier en Afnemer gezamenlijk vastgesteld. Indien Leverancier een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie.
5.2 Leverancier raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.
5.3 Voor de juridische levering aan Afnemer wordt een onderscheid gemaakt:
 a. Indien Afnemer een Distributeur is geldt het volgende:
Tenzij schriftelijk -bijvoorbeeld in de orderbevestiging van Leverancier- anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden, worden producten als in juridische zin aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij Leverancier voor verzending of transport gereed staan en Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld (Ex-works, IncoTerms 2000).
 b. Indien Afnemer een Directe klant is geldt het volgende:
Tenzij schriftelijk -bijvoorbeeld in de orderbevestiging van Leverancier- anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 8 van deze Voorwaarden, worden producten als in juridische zin aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze op de tussen Partijen overeengekomen plaats ter beschikking van Afnemer worden gesteld (DDP IncoTerms 2000).
5.4 a. Indien Afnemer een Distributeur is geldt als volgt:
 Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de producten op te halen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal Leverancier de producten in haar magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.
b. Indien Afnemer een Directe klant is geldt als volgt:
 Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de producten in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal Leverancier de producten in haar magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.
5.5 Leverancier is gerechtigd producten in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden.
Artikel 6.  Betaling
6.1 Betaling door Afnemer dient te geschieden aan Leverancier binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd in de opdrachtbevestiging als vermeld onder artikel 3.2.
6.2 Ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Afnemer. Over betalingen vanuit Leverancier wordt nimmer rente vergoed.
6.3 Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten. Reclamatie of bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
6.4 Leverancier draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten.
6.5 In geval van overschrijding van de in artikel 6.1van deze Voorwaarden genoemde termijn van dertig (30) dagen, is Afnemer -onverminderd de overige rechten van Leverancier- maandelijks een rente van twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. Leverancier zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.
6.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Leverancier maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer. Indien Leverancier incasso-maatregelen moet nemen is Afnemer buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW, is direct na overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn, een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd.
 6.7 Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de  oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Leverancier, totdat alle vorderingen die Leverancier op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.
7.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
7.3 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.
7.4 Leverancier is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwenter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.
7.5 Voornoemde onder 7.1 t/m 7.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Leverancier toekomende rechten onverlet.
Artikel 8.  Verplichtingen Afnemer
8.1 Afnemer zal ervoor zorgen dat Leverancier tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en relevante specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.
8.2 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Leverancier voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Afnemer.
Artikel 9.  Inschakeling derden
9.1 Leverancier is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit.
9.2 Afnemer staat garant voor de kwaliteit van de producten en diensten van de door Leverancier ingeschakelde derden, die door Afnemer zijn aanbevolen of voorgedragen.
Artikel 10. Reclame
10.1 Afnemer heeft de verplichting direct na ontvangst van geleverde producten grondig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde producten naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer binnen tien (10) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van tien (10) dagen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Niet tegenstaande het voorgaande zal Leverancier in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van drie (3) maanden na levering van de producten door Leverancier.
10.2 Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 12.1, het bezwaar door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier slechts gehouden de (onderdelen van de) producten waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van Leverancier.
Artikel 11. Retournering van geleverde producten
11.1 Door Leverancier aan Afnemer verzonden producten mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Leverancier en onder door Leverancier te stellen voorwaarden aan Leverancier worden geretourneerd.
11.2 Kosten van retournering van de door Leverancier aan Afnemer verzonden producten komen ten laste van Afnemer, met uitzondering van kosten van retournering van producten waarvan het Leverancier is komen vast te staan dat deze producten fouten en/of gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor Leverancier aansprakelijk is.
Artikel 12. Garantie
12.1  Leverancier geeft gedurende een periode van drie maanden na levering garantie op alle producten die door Leverancier zijn geleverd. Onder de garantie vallende gebreken zullen door Leverancier worden weggenomen door vervanging van het gebrekkige product (of het betreffende onderdeel), of door creditering van de koopsom van het betreffende product, een en ander ter keuze van Leverancier.
12.2 Leverancier is niet gehouden aan enige garantieverplichting
uitvoering te geven, indien Afnemer op het moment dat Afnemer een
beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover Leverancier niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.
12.3 ledere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties
met betrekking tot de producten verricht of doet verrichten, indien de producten voor andere dan gebruikelijke bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van
de in artikel12 van deze Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte
nakoming of andere tekortkoming van Leverancier dan wel voor schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Mocht op enige wijze toch vast komen te staan dat Leverancier aansprakelijk is, bijvoorbeeld in geval van opzet of grove schuld, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde gelimiteerd tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende product, dan wel tot het bedrag wat door de verzekering wordt gedekt.
13.3 Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens Leverancier ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier. Voorts is Afnemer verplicht Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door Leverancier geleverde producten of verrichte diensten.
13.4 Eventueel aangesproken werknemers van Leverancier kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.
Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
14.1 Leverancier behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor terzake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede terzake van de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, tekeningen en dergelijke,
alsmede terzake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.
14.2 Afnemer staat ervoor in dat het in art. 14.1 bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Leverancier wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.
14.3 Alle tekens, logo’s, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd
door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan
de door Leverancier geleverde producten bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met toestemming van Leverancier worden gewijzigd, uit
of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere producten gebruikt.
Artikel 15. Zekerheidstelling
Indien er voor Leverancier aanleiding bestaat om te vermoeden dat
Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal
kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van Leverancier genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door Leverancier uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten,
op een door Leverancier aan te geven wijze.
Artikel 16. Opschorting, ontbinding, overmacht
16.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is Leverancier, onverminderd de overige aanhaar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
– de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of
– al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of
– elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde producten en/of verrichte diensten en onverlet de andere
rechten van Leverancier, waaronder die op schadevergoeding.
16.2 In geval van verhindering van de zijde van Leverancier tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
16.3 Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van Leverancier of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier, van wie Leverancier producten betrekt terzake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft
met tijdelijke en/of deugdelijke levering.
Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met Leverancier voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
Artikel 18. Overige
18.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle eventuele geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen die Leverancier en Afnemer zijn aangegaan, is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te
nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiend uit (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen
Leverancier en Afnemer alsmede van geschillen omtrent
(iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.  
18.3 In geval van een conflict tussen een vertaling van deze Voorwaarden en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.